ไม่อยากรอบอกในยุคพระศรีอารย์

พระศรีอริยเมตไตรยหรือพระศรีอารย์ เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕และองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้

หลังจากที่ศาสนาของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) สิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งก็คือ พ.ศ. ๕,๐๐๐ เป็นต้นไป

โลกในยุคพระศรีอารย์จะมีความสงบสุข และพระศาสนาจะมีความรุ่งเรืองกว่าในองค์ปัจจุบัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จะมีพระอริย บุคคลมากกว่า และประชาชนจะมีความสุขอย่างยิ่ง ถ้าต้องการอะไรก็จะได้ มีต้นไม้วิเศษที่เรียกว่า ต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ทุกทิศ อยากได้อะไรก็ไปขอที่ต้นไม้ได้เลย สรุปว่าในยุคพระศรีอารย์ คือ มีแต่ความผาสุก

มนุษย์มีความเชื่อว่า ถ้าเราปรารถนาจะไปเกิดในดินแดนของพระศรีอารย์ เราจะต้องหมั่นให้ทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรมวิปัสสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เราจักมีศรัทธาดังนั้น เพราะถึงแม้ยังไม่เห็นผลในชาติหน้า

แต่ชาตินี้เราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้กระทำลงไปเช่นเดียวกับหนังสือ
“ไม่อยากรอบอกในยุคพระศรีอารย์” เล่มนี้ จะคอยเตือนสติเรา และพัฒนาความคิดให้อยู่ในปัจจุบัน กระทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ตามแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงสั่งสอนเอาไว้ ให้เราได้ปฏิบัติตาม ถึงแม้ชาตินี้ยังไม่นิพพาน อย่างน้อยก็ยังได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งในยุคพระศรีอารย์

 

คำนิยม

 หนังสือ “ไม่อยากรอบอกในยุคพระศรีอารย์” จึงเป็นอีกหนึ่งธรรมรส ที่สื่อให้ผู้อ่านได้พบความจริงตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดการมองโลกอย่างเป็นปัจจุบันอย่างที่เป็นอยู่จริง ให้เห็นและทราบถึงการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อศึกษาและปฏิบัติตามอยู่อย่างรู้เท่าทัน จะถึงอริยมรรคผลอันเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นได้โดยไม่ต้องรอในยุคพระศรีอารย์อีกต่อไป

                                                                     พระราชปริยัติโสภณ
                                                             รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

ในฐานะที่ดิฉันเป็นชาวพุทธคนหนึ่ง และศึกษามาทางสายวิทยาศาสตร์ มีความศรัทธาในคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพราะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง คำตอบในหนังสือ “ไม่อยากรอบอกในยุคพระศรีอารย์” เล่มนี้ ก็สามารถให้ความเข้าใจในข้อสงสัยต่างๆ ได้มากกว่าเดิม สำหรับชาวพุทธหรือผู้สนใจทั่วไปควรได้อ่าน เพราะเป็นการตอบโจทย์พื้นฐานทางศาสนาและความเชื่อทั่วไปให้เข้าใจได้ง่ายๆ ไม่ต้องสงสัยเรื่องต่างๆ อีกต่อไป

                                                              ทันตแพทย์ปิยะมาส ลิ้มสุวรรณ
                                                     นักปฏิบัติธรรมและเจ้าของคลินิก อ.ปัว จ.น่าน