แนวข้อสอบหลักคณิตศาสตร์ ป.4-5-6 ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบ

แนวข้อสอบสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ ป.4 จนถึง ป.6  พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญเพื่อเสริมทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์  

 

ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค รวมถึงการเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำของประเทศ การสอบชิงทุน การสอบโอเนต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบล่วงหน้าในทุกสนามสอบจริง

 

ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการสอบแข่งขันต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้จัดทำแนวข้อสอบที่นักเรียนต้องรู้ทำให้ได้ก่อนสอบจริง ซึ่งประกอบไปด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อีกทั้งยังสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย

 

สารบัญ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 3 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 4 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 5 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 3 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 4 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 5 
 

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 3 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 4 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 5 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 3 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 4 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 5 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ที่ครอบคลุมทุกการสอบ กลางภาค ปลายภาค เก็บคะแนน ชิงทุน และ เลื่อนระดับชั้นเรียน ที่นักเรียนควรรู้และหัดทำให้ได้ทุกข้อ ผู้ปกครอง และครู สามารถใช้ประกอบการสอนให้กับนักเรียนได้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ่น เพื่อผลสำเร็จความเป็นเลิศทางด้านวิชาคณิตศาสตร์