คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น  ทั้งข้อสอบ และสรุปเนื้อหาสำหรับอ่านสอบแบบเจาะลึกตรงประเด็นในเล่มเดียว เน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ และมีเฉลยละเอียดเพื่อเสริมความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านพร้อมสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ 100%

 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่นที่คุณต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง

 

สารบัญ

แนวข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ข)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา
1.1 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์
และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์
และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.7 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน
1.8 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน
1.9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
1.10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย


2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และมาตรฐานการปฏิบัติตน
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และมาตรฐานการปฏิบัติตน
2.4 แนวข้อสอบเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
2.5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ข้อมูลทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุด