สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.1 (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด)

ต่อยอดและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาในหลักสูตร  English Program (EP), Bilingual , Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบตลอดปีการศึกษา

 

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ สำหรับน้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการติวเข้มสอบ โดยเนื้อหาเจาะลึกครบทุกสาระการเรียนรู้สำหรับหลักสูตร  English Program (EP), Bilingual , Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น
 

สารบัญ

Let’s start
English alphabet 
Greeting 
Numbers 0 – 10 
Days of the week and colors 
Unit 1 School things
    1.1 School thing vocabulary
    1.2 What is this?
Spin the book unit 1
Unit 2 Playtime
    2.1 Toys   
2.2 my/yours
2.3 What is your favorite toy?
    Spin the book Unit 2
Unit 3 This is my nose.
    3.1 My body
    3.2 These / Those  
    Spin the book Unit 3
Unit 4 My father is a doctor
    4.1 Jobs    
    4.2 Capital letter and full stop

 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร อธิบายสรุปได้ใจความชัดเจน เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ให้เด็กฝึกทำโจทย์ โดยได้ทำการปรับปรุงแนวข้อสอบให้อัปเดตใหม่ล่าสุด และมีความยากมากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถใช้เตรียมสอบเข้าห้อง King และห้องเรียนพิเศษ ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ