ติวสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ สพฐ. ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งสนามแข่งขันที่ครู ผู้ปกครองและเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจ เพราะการสอบในสนามสอบนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กพัฒนาความรู้ความสามารถไปสู่ระดับสากล

 

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์แนวข้อสอบย้อนหลังเป็นเวลาจนสามารถออกแบบข้อสอบให้ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง หากผู้อ่านฝึกทำแบบทดสอบและศึกษาแนวคิดอย่างละเอียดย่อมสามารถพัฒนาความรู้และนำไปใช้ในสนามสอบจริงได้อย่างแน่นอน

 

หนังสือเล่มนี้รวมแนวข้อสอบเสมือนจริงทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้แม่นยำยิ่งขึ้น

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา 
(ฉบับภาษาไทย) ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา 
(ฉบับภาษาไทย) ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา 
(ฉบับภาษาไทย) ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา 
(ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยละเอียด จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบชัดเจน