การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับนายจ้าง

จัดการปัญหาที่ยากที่สุดในการทำงานด้านบุคลากร นั่นคือปัญหาสหภาพแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงข้อกฎหมาย และวิธีการในการรับมือกับปัญหาประท้วง และการต่อรองอันโหดหิน ที่ปราบเซียนด้าน  HR  มาแล้วหลายที่  

โดยนักเขียนมากประสบการณ์ ผู้ทำงานจริงกับสหภาพ  อ. สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา....