Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ นายสิบตำรวจ

ติวเข้มเตรียมสอบเข้านายสิบตำรวจทุกสายงาน พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน และ สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ต้องใช้สอบนายสิบตำรวจในทุกสายงาน 

 

ในทุกวิชาที่ต้องสอบ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, จริยธรรมและสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พร้อมเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้และจำให้ได้ก่อนสอบจริง

 

ติวเข้มเตรียมสอบเข้านายสิบตำรวจทุกสายงาน พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ต้องใช้สอบนายสิบตำรวจในทุกสายงาน

 

สารบัญ

 - ความรู้ความสามารถทั่วไป
 - ภาษาไทย 
 - ภาษาอังกฤษ
 - สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
 - คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : 'ใช้เตรียมสอบได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะได้สรุปเนื้อหาจำเป็นไว้แล้ว และ Key Words สำคัญที่ต้องรู้และจำให้ได้ก่อนสอบจริง