เตรียมสอบ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.3

เตรียมพร้อมน้องๆ  ระดับหัวกะทิ ระดับประถมศึกษาตอนต้น  ในสนามสอบที่เข้มข้นที่สุด  สนามสอบสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.


โดยเนื้อหาได้พัฒนาข้อสอบแบบอัตนัยให้ใกล้เคียงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด  โดยครอบคลุมองค์ความรู้ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับประยุกต์ ไปจนถึงระดับเข้มข้น  พร้อมด้วยเฉลยแนวข้อสอบและวิธีทำอย่างละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย ปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบปีล่าสด พร้อมครอบคลุมเนื้อหาเข้มข้น สำหรับสนามสอบสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 

สรุปเนื้อหาและสูตรที่ออกข้อสอบบ่อย ข้อสอบ 10 ชุด พร้อมเฉลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : พัฒนาข้อสอบแบบอัตนัยให้ใกล้เคียงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด  โดยครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับประยุกต์ ไปจนถึงระดับเข้มข้นพร้อมเทคนิควิเคราะห์โจทย์ และวิธีทำทั้งแบบพื้นฐานและแบบประยุกต์ขั้นสูง