Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ท้องถิ่น

ติวเข้มเตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก สอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล ครบทุกเนื้อหาการสอบ 
อัพเดท พรบ/พรก. กฏกระทรวง/ระเบียบ คำสั่ง สถ. และอื่นๆ 

 

สำหรับหนังสือ Short Note Book สอบท้องถิ่น อ่านเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา เนื้อหาเน้นๆ ตรงจุด แล้วก็ชัดเจน

 

สารบัญ

Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ และการเปรียบเทียบทางภาษา)
Part 2 ความรู้ด้านภาษาไทย
Part 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
Part 4 ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Part 5 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : Short Note Book สอบท้องถิ่น อ่านเข้าใจง่าย สำหรับผู้ไม่มีเวลา