Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ. 

เนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ ทั้งการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมในด้านเหตุและผล และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ การคำนวน ทางคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)
 

Short Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยทุกปี พร้อมเคล็ดลับต่างๆ ทุกวิชาที่ต้องออกสอบ พร้อมแนวทางการทำข้อสอบ

 

สารบัญ

 - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
 - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
 - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ-คณิตศาสตร์)
 - ภาษาอังกฤษ
 - กฎหมาย ความรู้ และคุณลักษณะข้าราชการที่ดี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- Short Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
- สรุปเป็นข้อๆ ทุกวิชาที่ต้องออกสอบ พร้อมแนวทางการทำข้อสอบ  
- เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือไม่มีเวลาเพียงพอ