Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jan 19, 2021

พิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ (คว้าคะแนนเต็มได้ไม่ยาก)

หนังสือ “พิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ (คว้าคะแนนเต็มได้ไม่ยาก)” เล่มนี้ ภายในเล่มประกอบไปด้วยการอธิบายวิธีการทำข้อสอบในเบื้องต้นพร้อมแบบฝึกหัดที่ได้จัดจำแนกไว้เป็นประเด็นย่อย ๆ เพื่อให้ฝึกทำได้อย่างเข้าใจง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 

ต่อมา คือ เทคนิคเพื่อ “เตรียมความพร้อม ซ้อมความเป๊ะ” ที่บรรจุเคล็ดลับและข้อควรระวังต่าง ๆ ในการทำข้อสอบไว้ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มทักษะของผู้เรียนให้มี “ความพร้อม” และ “ความเป๊ะ” ได้เป็นอย่างดี  ส่วนสุดท้าย คือ แนวข้อสอบเสมือนจริงที่ออกแบบมาให้ไล่ระดับตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยาก ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทำข้อสอบเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนไปสอบในสนามจริง 

 

สรุปเทคนิค เนื้อหากระชับ ครบถ้วน
    รวมแนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ไว้มากกว่า 35 บทความ
    แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ครบถ้วนมากกว่า 200 ข้อ

 

แบ่งเป็น 4 Parts : Conversation, Vocabulary, Reading, Structure and Writing
 เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

 

ส่วนที่ 1 GAT เชื่อมโยง
  ● ฝึกทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
  ● แบบฝึกการถอดรหัสจากแผนภาพ
  ● เทคนิคทำ GAT เชื่อมโยง

  ● แบบฝึกหัด GAT เชื่อมโยง ระดับง่าย!!
      เฉลยแบบฝึกหัด GAT เชื่อมโยง ระดับง่าย!!
  ● แบบฝึกหัด GAT เชื่อมโยง ระดับปานกลาง!!
      เฉลยแบบฝึกหัด GAT เชื่อมโยง ระดับปานกลาง!!
  ● แบบฝึกหัด GAT เชื่อมโยง ระดับยาก!!
      เฉลยแบบฝึกหัด GAT เชื่อมโยง ระดับยาก!!

 

ส่วนที่ 2 GAT ภาษาอังกฤษ
Part 1 : Conversation (บทสนทนา)
   ● แนวข้อสอบ Conversation
Part 2 : Vocabulary (คำศัพท์)
   ● แนวข้อสอบ Vocabulary
Part 3 : Reading (การอ่าน)
   ● แนวข้อสอบ Reading
Part 4 : Structure and Writing (โครงสร้างและการเขียน) 
   ● แนวข้อสอบ Structure and Writing

   เฉลยแนวข้อสอบ Conversation
   เฉลยแนวข้อสอบ Vocabulary
   เฉลยแนวข้อสอบ Reading
   เฉลยแนวข้อสอบ Structure and Writing

 

สรุปเทคนิค เนื้อหากระชับ พร้อมแนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง และ GAT ภาษาอังกฤษ ไว้ครบถ้วนภายในเล่มเดียว