คัมภีร์ ก.พ. แนวข้อสอบพิชิตทุกสนามแข่งขัน

เนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ ทั้งการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมในด้านเหตุและผล และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ การคำนวน ทางคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

 

แนวข้อสอบ ก.พ เสมือนจริง เฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ บูรณาการจากสถิติข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-3 ภาค ก วิเคราะห์สังเคราะห์จนเป็นคัมภีร์แนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ 

 

ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ชุดที่ 1 ประลองฝีมือ
• อนุกรม 
• โอเปอร์เรต 
• อุปมาอุปไมย 
• คณิตศาสตร์ทั่วไป 
• สดมภ์ 
• การสรุปความจากสัญลักษณ์ 
• การสรุปความจากภาษา 
• ภาษาไทย 

ชุดที่ 2 พร้อมสอบ
• อนุกรม 
• โอเปอร์เรต 
• คณิตศาสตร์ทั่วไป 
• สดมภ์ 
• อุปมาอุปไมย
• วิเคราะห์ข้อมูล 
• การสรุปความจากภาษา 
• การสรุปความจากสัญลักษณ์
• การสรุปความคิดเชิงตรรกะ
• ภาษาไทย
 

ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

ชุดที่ 1 
• Expressions 
• Vocabulary 
• Structure
• Reading comprehension 

ชุดที่ 2 
• Language usage (mixed test) 

 

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
เฉลยแนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 

คัมภีร์แนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ ใช้เตรียมตัวสอบในทุกสนามการแข่งขันแห่งราชการ และ หน่วยงานเสริมต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม 100% จากภายในสู่ภายนอก พร้อมศักยภาพแห่งความแม่นยำทางวิชาการประดุจดั่งเพชรที่ถูกคัดสรรมาเจียรไน