พร้อมสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 เก็บเติม 100 คะแนน

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ที่มีความต้องการที่จะทำความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์แก้ไขโจทย์ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในการสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 รวมทั้งการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

 

นำไปประยุกต์แก้ไขโจทย์ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในการสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 รวมทั้งการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยประกอบระหว่างการอธิบายเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดหรือเนื้อหาในแต่ละส่วนอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังได้จัดทำ แนวข้อสอบเสมือนจริง 4 ชุด เพื่อให้เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ สร้างมุมมองในการวิเคราะห์โจทย์ที่ซับซ้อน ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

 

คู่มือเตรียมสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 13 บท และแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยละเอียด 4 ชุด

 

สารบัญ:
สรุปเนื้อหา
บทที่ 1 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 2 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
บทที่ 4 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
บทที่ 5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 6 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 7 เวกเตอร์ในสามมิติ
บทที่ 8 จำนวนเซิงซ้อน
บทที่ 9 ความน่าจะเป็น
บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
บทที่ 11 การแจกแจงปกติ
บทที่ 12 ลำดับและอนุกรม
บทที่ 13 แคลคูลัสเบื้องต้น

แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด 4 ชุด


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์: 
-  สรุปเนื้อหาคณิต ม.ปลาย ที่ใช้สอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
-  แนวข้อสอบเสมือนจริง 4 ชุด พร้อมเฉลยละเอียดและเทคนิคต่างๆ
-  พิมพ์ 2 สี มี Note ข้อควรระวัง ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความแม่นยำ