Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Nov 13, 2020

แนวข้อสอบติวเข้ม PAT2

หนังสือเล่มนี้ได้รวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยและแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดในการสอบ PAT 2 ทุกวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, โลกและดาราศาสตร์  และข้อสอบศักยภาพ

 

ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร ม.ปลายทั้งหมด บางข้อต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและการคิดวิเคราะห์ร่วมด้วย คณะผู้จัดทำตั้งใจทำข้อสอบเหล่านี้ขึ้นมาสำหรับนักเรียนที่เลือกสอบสายวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รับรองได้ว่าถ้าใครทำได้ทุกข้อต้องประสบความสำเร็จตามตั้งใจแน่นอน

 

รวมแนวข้อสอบทันสมัยและข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครอบคลุมเนื้อหาวิชาหลัก ฟิสิกส์ เคมี ชีวิทยา โลกและดาราศาสตร์ และศักยภาพ

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาเคมี
แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์
แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา
แนวข้อสอบวิชาโลกและดาราศาสตร์
แนวข้อสอบศักยภาพ