ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++

ลักษณะพิเศษของแนวข้อสอบเล่มนี้ 
- แนวข้อสอบที่จะช่วยเพิ่มคะแนนส่วน TU-GET Grammar ให้สูงขึ้น
- เฉลยแนวข้อสอบพร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ TU-GET Grammar โดยละเอียด
- แนวข้อสอบที่จะช่วยเจาะลึกข้อสอบในส่วน Sentence Completion และ Error Identification
- TU-GET Reading Overview โครงสร้างของส่วนการอ่าน
- TU-GET Reading Review-Practice Test
- กลยุทธ์การอ่านเพื่อเตรียมสอบ TU-GET (Passage Reading Strategies)
- การอ่านแบบ Skim และ Scan
- การอ่านโดยใช้ศัพท์ (Vocabulary)
- การอ่านโดยใช้หลักไวยากรณ์ (Grammar)
- การอ่านโดยใช้บริบทรอบข้าง (Contextual Reading)
- รวมข้อสอบส่วนการอ่านภาษาอังกฤษ TU-GET
- Word Usage Supplement   และเทคนิคต่างๆ ที่จะพบได้ในแนวข้อสอบและเฉลยที่พร้อมแนะแนวทางลัดสู่การพิชิตข้อสอบให้ได้คะแนนในระดับสูง

 

รวมแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบ TU-GET ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วน Grammar เจาะลึก Sentence Completion และ Error Identification และในส่วน Reading พร้อมเจาะลึกข้อสอบ Short Passages Long Passages โดยมีคำศัพท์อธิบายและวิเคราะห์ขั้นตอนในการทำข้อสอบ 
 

สารบัญ

Practice Test I
• Part I : Grammar and Structure
- Error Identification
- Sentence Completion
• Part II : Vocabulary
- Cloze test
- Synonyms
• Part III : Reading Comprehension
Practice Test II
• Part I : Grammar and Structure
- Error Identification
- Sentence Completion
• Part II : Vocabulary
- Cloze test
- Synonyms
• Part III: Reading Comprehension
Practice Test III
• Part I: Grammar and Structure
- Error Identification
- Sentence Completion
• Part II: Vocabulary
- Cloze test
- Synonyms
• Part III: Reading Comprehension
Practice Test IV
• Part I: Grammar and Structure
- Error Identification
- Sentence Completion
• Part II: Vocabulary
- Cloze test
- Synonyms
• Part III: Reading Comprehension
Practice Test V
• Part I: Grammar and Structure
- Error Identification
- Sentence Completion
• Part II: Vocabulary
- Cloze test
- Synonyms
• Part III: Reading Comprehension
Practice Test VI
• Part I: Grammar and Structure
- Error Identification
- Sentence Completion
• Part II: Vocabulary
- Cloze test
- Synonyms
• Part III: Reading Comprehension
Answer Key Practice Test I
Answer Key Practice Test II
Answer Key Practice Test III
Answer Key Practice Test IV
Answer Key Practice Test V
Answer Key Practice Test VI

 

รวมข้อสอบ TU-GET พร้อมเฉลย อธิบายสรุปความจากเนื้อเรื่อง และเทคนิคต่างๆที่ได้ทำและเรียนรู้จากแนวข้อสอบเล่มนี้เพื่อให้ได้คะแนนในระดับที่สูง