ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (พร้อมทุกสนามสอบ)

หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบในระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

 

เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

 

เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)  เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวน และเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

 

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช
   1.โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
   2. กระบวนการแพร่และออสโมซิส
   3. การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
   4. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   5. การสืบพันธุ์ของพืช
   6. การเจริญเติบโตของพืช
   7. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
   1. การจำแนกสารรอบตัว
   2. สารละลาย
   3. สารละลายกรด – เบส
   4. การเปลี่ยนแปลงของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ
   1. ปริมาณทางฟิสิกส์
   2. การเคลื่อนที่ของวัตถุ
   3. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานความร้อน
   1. อุณหภูมิและหน่วยวัด
   2. การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
   3. พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
   4. ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
   5. การดูดกลืนความร้อนและการคายความร้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บรรยากาศ
   1. ความสำคัญของบรรยากาศ
   2. ชั้นบรรยากาศ
   3. ส่วนประกอบของอากาศ
   4. สมบัติอากาศ
   5. ลมฟ้าอากาศ
   6. การพยากรณ์อากาศ

 

จุดเด่นสินค้า : เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น, แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบ, O-NET  สอบ สสวท. และสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน, รวมแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ