คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสังกัด ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ ภาค ก. และแนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก

 

เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อความรวดเร็วและประโยชน์ในการสอบภาค ก. (ส่วนท้องถิ่น) มีการอธิบายครบถ้วน ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายและพระราชบัญญัติ)

 

เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสังกัด ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ ภาค ก. และแนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก

 

สารบัญ

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
1.1 การสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
1.2 วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม
1.3 การหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่นสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย
2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2.1 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา
2.3 กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2.5 ระเบียบงานสารบรรณ
2.6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วิชาภาษาไทย
3.1 การสรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ
3.2 การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
3.3 หลักภาษาไทย
4. วิชาภาษาอังกฤษ

 

จุดเด่นสินค้า

- มีสูตรและเทคนิคการทำข้อสอบ และเน้นย้ำจุดที่ออกข้อสอบบ่อยครั้ง
- มีตัวอย่างและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยทุกข้อ อธิบายอย่างละเอียด เรียบเรียงเนื้อหาจากผู้มีประสบการณ์ติวสอบ ภาค ก. ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก