แนวข้อสอบต้องรู้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น อัพเดท *พรบ/พรก. *กฏกระทรวง/ระเบียบ *คำสั่ง สถ. และอื่นๆ 


ทำให้เข้าใจเรื่องพ.ร.บ.มากขึ้น อ่านเข้าใจง่าย แล้วก็ตรงไปตรงมา มีเนื้อหาเน้นๆ ตรงจุด แล้วก็ชัดเจน ที่สำคัญ ทำให้สรุปได้ง่าย แล้วถ้ามีเวลาไปอ่านพ.ร.บ.ฉบับเต็มก็ทำให้เข้าใจได้มากขี้นไปอีก 

 

เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสังกัด ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ ภาค ก.

 

สารบัญ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์และวิเคราะห์เหตุผล เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์และวิเคราะห์เหตุผล 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
•เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
เฉลยแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
แนวข้อสอบภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทย 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

 

จุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น)