สวรรค์มีจริง

สวรรค์มีจริง เล่มนี้มีคำตอบให้หายสงสัยด้วยเหตุและผลในการฝึกอบรมพัฒนาตนอย่างเปิดเผย

ด้วยความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง กาย  ทิพย์ โลกทิพย์ อาหารทิพย์ ผัสสะอันเป็นทิพย์ เสวยทิพย์ด้วยอำนาจแห่งกุศลในกามคุณ ๕ อันเป็นทิพย์

สิ่ง เหล่านี้ผู้เขียนจะชี้แจงออกมาในรายละเอียดจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษา และเข้าไปรู้ในโลกแห่งมิติภพภูมิ (ภพแห่งใจ) ที่เรียกว่า สวรรค์ ซึ่งเป็นมิติภพภูมิในห้วงเวลาอวกาศที่ซ้อนเหลื่อมกับมิติโลกมนุษย์ เป็นดินแดนที่เข้าไปได้ พิสูจน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้วันตายมาถึงแล้วค่อยไปพิสูจน์

ภาย ในเล่มจะมีแต่สาระธรรมที่ง่ายๆ อ่านเข้าใจแบบมีเหตุมีผล โดยการแนะนำให้พึ่งตนและพิจารณาพิสูจน์ในความจริง เนื้อหาส่วนใหญ่จึงมีแต่สาระสำคัญ รวมถึงขั้นตอนในการที่จะเข้าไปรู้ว่าสวรรค์มีจริงต้องทำอย่างไร เนื้อหาภายในเล่มทั้งหมดไม่ใช่จินตนาการที่จะแสดงออกมาได้ จึงต้องใช้ความจริงที่ได้พิสูจน์มาเพื่อเขียนออกมาอย่างเปิดเผย

คำนิยม

“…ในชีวิตของข้าพเจ้าคงพูดได้ว่าการจะเชื่ออะไรใครสักคนหนึ่งนั้น ข้าพเจ้าขอดูศีล คุณธรรม ความดีความมีเหตุมีผล การชี้สิ่งผิด

สิ่ง ถูกที่ไม่มายกย่องประจบตนเอง คุณอ้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือเช่นดังว่านี้ ..ข้าพเจ้าไม่เคยอ่านหนังสือที่วางไม่ลงเช่นนี้มาก่อนทั้งแทรกข้อความ

ธรรมะอย่างกินใจและเรื่องราวที่พิสูจน์ได้ยากในเรื่องของมิติภพภูมิ ข้อเขียนทางธรรมที่อ่านชนิดง่ายอย่างเหลือเชื่อ…”

                               กิจจาพัฒน์ สุวรรณศรี
กรรมการผู้จัดการบริษัท กิจจากาญจน์ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

“…ข้าพเจ้า ได้ติดตามอ่านผลงานของคุณอ้องด้วยความสนใจอย่างยิ่งมาโดยตลอดทุกๆเล่มเพียง แต่หนังสือเล่มนี้กลับเป็นหนังสือเล่มที่น่าอัศจรรย์ใจว่าเขียนขึ้นมาได้ อย่างไรในอรรถรส คำบรรยายที่มีเหตุมีผลในความเชื่อที่แปลกๆพิศดาลอย่างลุ่มลึก

ซึ่ง ในหนังสือทุกๆเล่มที่คุณอ้องเขียนมานั้น เปรียบเสมือนวิชาที่สอนในระดับเบื้องต้นและท่ามกลาง แต่สำหรับเล่มนี้ข้าพเจ้าขอเปรียบเปรยเป็นวิชาในขั้นเบื้องปลายโดยชี้ให้ เห็นสิ่งผิด สิ่งถูก สิ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้อย่างไพเราะ อ่านแบบเข้าใจได้ง่ายอย่างแท้จริง

ซึ่งหนังสือสวรรค์มีจริงเล่มนี้จะเพิ่มเนื้อหาสาระและก้าวลงลึกถึงความเชื่อในความจริงมากยิ่งขึ้น…”

                                  ธานินทร์ ปุณเกษม
                 ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์เฮ้าส์

หมายเหตุ อ้อง เขาค้อ (ชัชวาล เพ่งวรรธนะ) นักธุรกิจโครงการบ้านสวนหมอกรีสอร์ท นักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ ผู้แต่งหนังสือเรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๖-๘