คณิตคิดในใจ เล่ม 3

รวมแบบฝึกหัดเพื่อการฝึกคิดเลขในใจ ช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้เด็กสามารถคำนวณโจทย์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

 

เพิ่มประสิทธิภาพการคิดเลขในใจทั้งการบวกและการลบ ด้วยแบบฝึกถึง 1,500 ข้อ

 

สารบัญ

เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ผลลัพธ์ไม่เกิน 50
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวนอน) ผลลัพธ์ไม่เกิน 50
เลขสองจำนวนลบกัน (แนวตั้ง) ตัวตั้งไม่เกิน 50 
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ผลลัพธ์ไม่เกิน 60 
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวนอน) ผลลัพธ์ไม่เกิน 60 
เลขสองจำนวนลบกัน (แนวตั้ง) ตัวตั้งไม่เกิน 60 
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ผลลัพธ์ไม่เกิน 70 
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวนอน) ผลลัพธ์ไม่เกิน 70 
เลขสองจำนวนลบกัน (แนวตั้ง) ตัวตั้งไม่เกิน 70 
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ผลลัพธ์ไม่เกิน 80
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวนอน) ผลลัพธ์ไม่เกิน 80 
เลขสองจำนวนลบกัน (แนวตั้ง) ตัวตั้งไม่เกิน 80
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ผลลัพธ์ไม่เกิน 90
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวนอน) ผลลัพธ์ไม่เกิน 90 
เลขสองจำนวนลบกัน (แนวตั้ง) ตัวตั้งไม่เกิน 90
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 
เลขสองจำนวนบวกกัน (แนวนอน) ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 
เลขสองจำนวนลบกัน (แนวตั้ง) ตัวตั้งไม่เกิน 100
 

จุดเด่นสินนค้า : แบบฝึกแต่ละชุดมีจำนวนข้อที่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล-ป.1 เนื้อหาเริ่มจากง่ายไปยาก เพื่อท้าทายให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง