พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.4

  • แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  • แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน
  • เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0
  • เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2

 

แนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 

สารบัญ

แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนวข้อสอบวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง