บุษบา นาครี 1

เรามิได้เลี้ยงช้าง แต่ช้างเลี้ยงเรา ช้างพาเราไปหากินในที่อุดมสมบูรณ์ ยามเราป่วยไข้ก็พาไปหายามากิน นางหัวหน้าเผ่าเอ่ย

“บุษบา นาครี” ภาคต่อแห่ง “เศวตฉัตรนาคา” เป็นเรื่องราวของพระนางอินทรเทวี พระมเหสีแห่งพระเจ้าชัยวรมมะที่ ๗ ผู้สร้างปราสาทบายอน พระนางขึ้นเป็นพระมเหสีแทนพระนางชัยราชเทวีผู้เป็นน้องสาวหลังจากที่พระนาง สิ้นชีวิตลง

พระนางอินทรเทวีเป็นอาจารย์ใหญ่ในวัดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสอนสตรีเขมร เป็นหลักฐานครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าสตรีเขมรได้รับการศึกษาและมีบทบาทใน การแต่งโศลกสันสกฤตและเขียนจารึก