แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP(English Program) ป.1

หนังสือรวมแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร EP (English Program) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar  Reading Comprehension และ Vocabulary เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการฝึกทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ  พร้อมกับเพิ่มเติมทักษะในการฝึกทำโจทย์ให้หลากหลาย

 

รวบรวมโจทย์ แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู็มากที่สุด สำหรับทบทวนความรู้ เพิ่มคะแนน ตลอดปีการศึกษา

 

สารบัญ

    บทที่  1    จำนวนนับ 1 – 5 และ 0
    บทที่  2    จำนวนนับ 6 – 10 
    บทที่  3    เลขคู่และเลขคี่
    บทที่  4    การเปรียบเทียบจำนวน 2 จำนวน
    บทที่  5    การบวกจำนวน 2 จำนวน ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
    บทที่  6    การลบจำนวน 2 จำนวน ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
    บทที่  7    จำนวนนับ 11 – 50
    บทที่  8    การบวกและลบเลขจำนวน 2 หลัก
    บทที่  9    หลักและค่าของเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบ
    บทที่  10    การเขียนจำนวนในรูปของการกระจาย
    บทที่  11    การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
    บทที่  12    การชั่ง
    บทที่  13    การตวง
    บทที่  14    การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
    บทที่  15    วันและเวลา
    บทที่  16    การบวกและลบเลขระคน พร้อมโจทย์ปัญหาอย่างง่าย

 

จุดเด่นสินค้า

โจทย์และแบบฝึกหัดละเอียด เนื้อหาแยกตามบทของสาระการเรียนรู้ที่ใช้เรียนจริง แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ให้นักเรียนสามารถเลือกทำในบทและเนื้อหาที่ตนเองไม่เข้าใจหรือไม่ถนัด ได้อย่างเจาะลึก เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และทำคำแนนเพิ่ม มากขึ้น