ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.2

หนังสือสรุปหลักทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และ นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร Engliah Program( EP) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น เป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar  reading  comprehension  และ Vocabulary   เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพ ประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบ เพื่อเพิ่มคะแนน ของการสอบตลอดปีการศึกษา

 

สรุปเนื้อหาอ่านง่าย ตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และ นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร Engliah Program( EP) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น โดยเฉพาะ

 

สารบัญ

1. มารู้จักภาษาอังกฤษกันเถอะ (Introduction to English)
1.1 ทบทวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษ (English Alphabets)
1.2 การสะกดคำ (Spelling)
1.3 ทวิอักษร (Digraph)
1.4 การเน้นเสียง (Word Stress)
1.5 การใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง (Capitalization)
1.6 ตัวเลข 1-1000 (Number 1-1000)

2. ประโยคในภาษาอังกฤษ (Sentence in English)
2.1 การเรียงคำในประโยค (Word Order)
2.2 ประโยคความเดียวและความรวม (Single and Compound Sentence)
2.3 เครื่องหมาย . ! ? , (Punctuation Marks)

3. ไวยากรณ์ (Grammar: Part of Speech)
3.1 คำนาม (Noun)
3.1.1 เอกพจน์ พหูพจน์    (Singular and Plural Noun)
3.1.2 คำนามเอกพจน์ที่ต้องใช้ a/an (Singular Noun with A/An)
3.1.3 คำนามนับได้ / คำนามนับไม่ได้ (Countable / Uncountable Noun)
3.1.4 คำนามที่จับต้องไม่ได้ (Abstract Noun)
 

จุดเด่นสินค้า

หนังสือซีรีย์ EP ระดับประถมศึกษา ที่แยกตามชั้นปี ซึ่งเป็นซีรีย์เดียวที่มีในท้องตลอดตอนนี้ เนื้อหานั้นสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ และเพิ่มเติมแบบฝึกหัด โดยเพิ่มระดับความยากและท้าทาย สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ   และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร EP (Engliah Program) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น