พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5

แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
 

แนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 

สารบัญ

แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ 
แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย 
แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ 
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - 3
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 - 3
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 3
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 3 
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 1 - 3
แนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แนวข้อสอบวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง