ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.4

หนังสือสรุปหลักทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร (EP) English Program ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ

 

โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar reading comprehension และ Vocabulary เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพ ประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบและเพิ่มคะแนนของการสอบตลอดปีการศึกษา

 

สรุปเนื้อหาอ่านง่าย ตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร EP (English Program) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นโดยเฉพาะ

 

สารบัญ

1. Introduction to English มารู้จักภาษาอังกฤษกันเถอะ

1.1 Phonetics การออกเสียง
1.2 Diphthong สระประสม
1.3 Sentence Structures โครงสร้างประโยค
1.4 Types of Sentences ประเภทของประโยค
1.5 Punctuation Marks เครื่องหมาย
1.6 Capitalization การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

2. Everyday language ภาษาในชีวิตประจำวัน

2.1 Introduce myself แนะนำตัวเอง
2.2 How much/ How many เท่าไร
2.3 There is/ There are มี
2.4 Like/ Dislike ชอบ/ไม่ชอบ
2.5 I can ฉันทำได้

 

จุดเด่นสินค้า

หนังสือซีรีย์ EP (English Program) ระดับประถม ที่แยกตามชั้นปี ซึ่งเป็นซีรีย์เดียวที่มีในท้องตลอดตอนนี้ เนื้อหานั้นสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ และเพิ่มเติมแบบฝึกหัด โดยเพิ่มระดับความยากและท้าทาย สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร EP (English Program) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น