Pre O-Net ป.6

การสอบ O Net เป็นการสอบที่มีความสำคัญต่อทั้งตัวผู้เรียนและสถานศึกษา หนังสือ Pre O Net ป.6 จึงได้ทำการออกแบบแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกทักษะ ก่อนลงสนามสอบจริง โดยแนวข้อสอบจะเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

พัฒนาทักษะการทำข้อสอบให้ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ด้วยแนวข้อสอบที่ทันสมัย ที่มาพร้อมด้วยแนวคิดในการหาคำตอบแบบเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน

 

สารบัญ

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แบบทดสอบวิชาภาษาไทยแบบอัตนัย
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง จากจำนวนข้อสอบที่จัดแบ่งเป็นชุด และมีจำนวนข้อใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับการสอบจริงมากที่สุด