หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๑

ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ผ่านหัวข้อสำคัญ อาทิ พยัญชนะและสระไทย อีกทั้งยังได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑-๘ จำนวน ๘๐ คำ โดยเนื้อหานั้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

 

สารบัญ

เรียนรู้พยัญชนะไทย ก – ฮ พร้อมกิจกรรมที่ ๑-๒๑
เรียนรู้สระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๒๒-๓๕
เรียนรู้เลขไทย ๐ – ๙ พร้อมกิจกรรมที่ ๓๖-๓๘
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑ พร้อมกิจกรรมที่ ๓๙-๔๑
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๒ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๒-๔๔
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๕-๔๗
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๔ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๘-๕๐
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๕ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๑-๕๓
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๖ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๔-๕๖
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๗ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๗-๕๙
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๘ พร้อมกิจกรรมที่ ๖๐-๖๒

 

จุดเด่น

กิจกรรมเสริมทักษะเหมาะกับวัย และความสนใจของเด็ก ทันสมัย หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ  ใช้ภาพเชื่อมโยงกับเนื้อหาให้เด็กเข้าใจง่าย อ่านออกเขียนได้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำ