หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓

ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ผ่านหัวข้อสำคัญ อาทิ สระเสียงสั้นเสียงยาว อักษร ๓ หมู่ มาตราไทย คำศัพท์พื้นฐานที่เด็กปฐมวัยควรรู้ ชุดที่ ๑-๘ จำนวนมากกว่า ๘๐ คำ โดยเนื้อหานั้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

 

เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมคำด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาว มาตราไทยทั้ง ๙ พร้อมกับคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กอนุบาลต้องรู้

 

สารบัญ

อักษรสามหมู่ พร้อมกิจกรรมที่ ๑-๑๐
คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวและเสียงสั้น พร้อมกิจกรรมที่ ๑๑-๑๘
วรรณยุกต์ไทย ทบทวนสระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๑๙-๒๐
มาตราไทย ๙ มาตรา ทบทวนสระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๒๑-๓๖
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑ พร้อมกิจกรรมที่ ๓๗-๓๘
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๒ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๐-๔๒
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๓-๔๕
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๔ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๖-๔๘
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๕ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๙-๕๑
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๖ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๒-๕๔
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๗ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๕-๕๗
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๘ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๘-๖๐
 

จุดเด่น

กิจกรรมเสริมทักษะเหมาะกับวัย และความสนใจของเด็ก ทันสมัย หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ  ใช้ภาพเชื่อมโยงกับเนื้อหาให้เด็กเข้าใจง่าย อ่านออกเขียนได้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำ