ล้างพิษ ขจัดโรค

การใช้ชีวิตในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้เกิดโรคมากขึ้น  ซึ่งบ่อยครั้งความเร่งด่วนทำให้เราเลือกกินอาหารไม่ได้

หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็ทำให้เราเคลื่อนไหวน้อยลงทุกทีทำให้ร่างกายขาดสมดุล

และหากทิ้งไว้นานๆ จะนำไปสู่อาการเจ็บป่วยได้ การล้างพิษเป็นส่งเสริมให้ร่างกายกำจัดของเสียและสารพิษแปลกปลอมที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกมาซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพและลดการเกิดโรคภัยได้มากมาย