แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP ป.4

หนังสือรวมแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร English Program(EP) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นแบบฝึกหัดเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ ในการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน พร้อมรูปภาพประกอบสวยงาม และเพิ่มเติมทักษะในการฝึกทำโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ให้หลากหลาย

จุดเด่น แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP ป.4

เล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้อธิบายเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้น เพื่อเสริมทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร English Program 

ให้เด็กมีความคุ้นเคยกับคำศัพท์ด้านตัวเลข รวมถึงวิธีการคำนวณเบื้องต้นในระดับประถมศึกษาตอนปลายที่ซ้ำซ้อนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เด็กๆ ฝึกการทำโจทย์และข้อสอบ และคุ้นเคยกับการอธิบายภาษาอังกฤษ


สารบัญ

Chapter 1 : The Counting Numbers Greater Than 100,000
Chapter 2.1 : Addition
Chapter 2.2 : Subtraction 
Chapter 3 : Grometry 
Chapter 4 : Multiplication
Chapter 5 : Division
Chapter 6 : Pictographs, Bar Charts and Tables
Chapter 7 : Measurement
Chapter 8 : Area
Chapter 9 : Money
Chapter 10 : Fraction
Chapter 11 : Time
Chapter 12 : Decimals
Chapter 13 : Miscellaneous
Answer Keys