พระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่องค์เดียว

หลักฐานที่ปรากฎตามคำภีร์ทางพระพุทธศาสนาชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้มีเพียงพระองค์เดียว แต่มีมากมายเหลือคณานับ เปรียบเหมือนเม็ดทรายที่อยู่ในมหาสมุทรย่อมมีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะนับได้ แม้ว่าจำนวนพระพุทธเจ้าจะมีอยู่อย่างมากมายก็ตาม แต่พระพุทธเจ้าก็จะไม่อุบัติขึ้นมาในยุคเดียวกัน ในยุคที่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาในโลก ก็จะมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น 


การปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้น ทุกคนสามารถที่จะกระทำได้เช่นเดียวกัน แต่ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่างๆ เช่น เริ่มตั้งแต่การคิดที่จะพระพุทธเจ้า การเปล่งวาจาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า และการได้รับพุทธทำนายจากพระพุทธเจ้าในยุคต่างๆ จนกระทั่งบำเพ็ญบารมีได้เต็มเปี่ยมทั้ง ๓๐ ทัศ จึงจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า 

 

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้อันได้แก่ อริยสัจ ๔ ก็จะเหมือนกันทุกประการ เพราะความจริง ก็คือความจริง ไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ยังคงเป็นความจริงอันเดิมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเอง

 

หลังจากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไป จนกระทั่งสามารถทำศาสนาของพระองค์ให้ตั้งมั่น มีพุทธบริษัททั้ง ๔ ครบบริบูรณ์คือ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา พระองค์สามารถสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามได้ คือ ช่วยแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตาม และทำลายกิเลสให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงได้ 

 

พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาอุบัติขึ้นในโลกนี้คือพระเมตไตยพุทธเจ้า ซึ่งหากใครอยากจะเกิดในช่วงเวลาที่พระองค์อุบัติขึ้น ก็สามารถกระทำได้โดยการตั้งความปรารถนาในเวลาที่ทำบุญกุศล และหมั่นรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ก็มีโอกาสที่จะได้ไปเกิดในยุคของพระเมตไตยพุทธเจ้าได้ 

 

พระพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้เองเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เผยแผ่ศาสนา ไม่ได้สั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม เรียกว่า พระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ่งก็มีอยู่มากมายเช่นเดียวกัน หากใครคิดว่าการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทำได้ยาก ก็สามารถปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ หรือว่า หากการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยังทำได้ยากอยู่ ก็สามารถที่จะตั้งใจปฏัติธรรม รักษาศีล มุ่งมั่นทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไป ก็อาจจะสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ได้ 

 

การปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า หรือการปรารถนาที่จะทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไป อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นความตั้งใจจริงที่จะละความชั่ว สั่งสมความดีให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ที่ตั้งใจได้พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต และทำให้สังคมรอบข้างได้รับประโยชน์จากความตั้งใจนี้ อันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างสันติสุขตลอดไป