หัดเขียนเรียนอ่านการผันวรรณยุกต์

แบบฝึกในเล่มจะช่วยให้เด็กนำความรู้ขั้นพื้นฐานจากการเรียนภาษาไทย อาทิ พยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว สระ วรรณยุกต์ มาหัดประสมเป็นคำ แล้วทำการผันวรรณยุกต์ตามเสียงต่างๆ เพื่อช่วยให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เด็กเรียนรู้การสร้างคำ จากการนำอักษร 3 หมู่มาประสมกับสระและวรรณยุกต์จนเกิดเป็นคำภาษาไทยมากมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน