ติวสอบ ป.1

หนังสือ “ติวสอบ ป.1” เล่มนี้ จัดทำขึ้นครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่สำคัญแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และแบบทดสอบวัดความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา และเพิ่มทักษะในวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น