ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๓

หนังสือ “ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๓” จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักภาษาไทยที่เป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๓ 

 

โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแบบทดสอบท้ายบท ซึ่งนักเรียนจะสามารถอ่าน และทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบได้ด้วยตนเอง