ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.3

หนังสือ “ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.3” เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พุทธศักราช 2551 เป็นหนังสือเสริมสำหรับนักเรียนใช้ฝึกฝนในวิชาคณิตศาสตร์

 

ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหา ตัวอย่าง และวิธีการคิด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ทบทวนความรู้นอกห้องเรียน เพิ่มพูนทักษะการคิดคำนวณ สามารถอ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง