เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 3

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษานั้น นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การส่งเสริมและดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนที่เด็กๆ จะได้เรียนต่อยอดในวิทยาศาสตร์ระดับสูงขึ้นไป อาทิ สัตว์โลกและตัวเรา, ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวเรา, น้ำและอากาศ, วัสดุรอบตัว, แรงและการเคลื่อนที่รอบตัวเรา, ไฟฟ้าในบ้านของเรา,ท้องฟ้ากว้างใหญ่ เป็นต้น 


สำหรับหนังสือ เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 3 เล่มนี้ ได้ทำการสรุปเนื้อหา และสาระสำคัญตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 เพื่อให้เด็กทบทวนก่อนสอบ อีกทั้งยังมีแบบทดสอบท้ายบท และแบบทดสอบรวมเพื่อใช้ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริงทั้งสอบเก็บคะแนนและสอบปลายภาคได้เป็นอย่างดี