คู่มือเรียน-สอบคณิตศาสตร์ ประถม 2

สรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละบทเรียนมีแบบฝึกในแต่ละเรื่อง แบบฝึกท้ายบทและแบบทดสอบรวมท้ายเล่ม พร้อมเฉลย โดยแบบฝึกและแบบทดสอบได้มีการออกแบบให้มีความหลากหลาย

 

ช่วยกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ ให้เด็กมีความชำนาญด้านการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาให้แม่นยำก่อนสอบกลางภาค ปลายภาคและในสนามสอบที่สำคัญทุกสนาม