หนูรักเลข อนุบาล 1

การเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก จะเป็นเรื่องสนุก เด็กๆ จะรักและสามารถพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้ก้าวหน้า หากเราสนับสนุนด้วยกิจกรรม หรือแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้คณิตศาสตร์จากเรื่องราวรอบตัว ซึ่งเด็กจะเข้าใจได้ง่าย มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

 

ซึ่ง หนูรักเลข อนุบาล 1 เล่มนี้ ได้ออกแบบกิจกรรมภายใต้กรอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่สำคัญก่อนเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป