คู่มือเรียน-สอบคณิตศาสตร์ ประถม 3

สรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละบทเรียนโดยเริ่มตั้งแต่เรื่องจำนวนไม่เกิน 100,000, การบวกและลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000, แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง, การวัดความยาว, เวลา, การชั่ง การตวง, การคูณ, การหาร, รายรับ – รายจ่าย, จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม, รูปเรขาคณิต

 

และการบวก ลบ คูณ หารระคน มีแบบฝึกในแต่ละเรื่อง, แบบฝึกท้ายบทและแบบทดสอบรวมท้ายเล่ม พร้อมเฉลย โดยแบบฝึกและแบบทดสอบถูกออกแบบให้มีความหลากหลาย ช่วยกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ ให้เด็กมีความชำนาญด้านการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาให้แม่นยำก่อนสอบกลางภาค ปลายภาคและในสนามสอบที่สำคัญทุกสนาม