ฝึกคัดไทย ก-ฮ พร้อมกิจกรรมเสริม IQ

เกมลากเส้นต่อจุด เป็นเกมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้เป็นอย่างดี กระตุ้นให้เด็กเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ ด้านร่างกายช่วยพัฒนาการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างดี ด้านอารมณ์จะทำให้เด็กเกิดสมาธิ ใจเย็น

ด้านสังคมเกิดจากการที่ตั้งคำถามกับบุคคลใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับของใช้ต่าง ๆ จากในเล่ม ด้านสติปัญญานั้นเด็กได้เรียนรู้

• ลักษณะของของใช้ใกล้ตัวภายในบ้าน
• เรื่องตัวเลข 
• ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ 
• พยัญชนะไทยครบทุกตัว
• คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับของใช้ใกล้ตัวภายในบ้าน
• คำศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวกับของใช้ใกล้ตัวภายในบ้าน