คู่มือเรียน-สอบคณิตศาสตร์ ประถม 1

สรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละบทเรียนโดยเริ่มตั้งแต่เรื่องรู้จักจำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0, การบวกจำนวนสองจำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 10, การลบจำนวนสองจำนวน ที่ตัวตั้งไม่เกิน 10, รู้จักจำนวนนับ 11 ถึง 100, การบวกการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100, แบบรูปเรขาคณิต, แบบรูปและความสัมพันธ์, การชั่ง การตวง, การวัด, เงิน, เวลา

และการบวกการลบระคน มีแบบฝึกในแต่ละเรื่อง, แบบฝึกท้ายบทและแบบทดสอบรวมท้ายเล่ม พร้อมเฉลย โดยแบบฝึกและแบบทดสอบถูกออกแบบให้มีความหลากหลาย ช่วยกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ ให้เด็กมีความชำนาญด้านการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาให้แม่นยำก่อนสอบกลางภาค ปลายภาคและในสนามสอบที่สำคัญทุกสนาม