Quick Good Handwriting Thai Alphabet and Vowel เขียนเก่งเขียนสวย อักษรไทย + สระไทย

Quick Good Handwriting Thai Alphabet and Vowel เขียนเก่งเขียนสวย อักษรไทย + สระไทย

หนังสือแบบฝึกหัดคัดตัวอักษร พยัญชนะไทย สระไทย เรียนรู้วลีหรือคำง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวอักษร 
-มีแบบฝึกหัดคัดตัวอักษรที่มีหลายระดับความยากโดยการค่อยๆ ลดระดับความเข้มของสีเส้นประเพื่อเพิ่มความท้าทายในการทำแบบฝึกหัด
-มีช่องว่างสำหรับเขียนชื่อ นามสกุลในแต่ละหน้าเพื่อแสดงว่าน้องๆ คนไหนเป็นเจ้าของผลงานและสามารถตัดกระดาษออกเพื่อนำไปจัดทำเป็น Portfolios หรือนำไปติดบอร์ด จัดการแข่งขันคัดสวยก็ได้
 -หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้เหมาะกับการเป็นของเล่นที่ช่วยพัฒนาสมาธิ ความรู้ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมเด็กๆ ก่อนเข้าวัยเรียน 
-ช่วยให้พ่อแม่มีความมั่นใจว่าเด็กๆ จะพร้อมสู่การเข้าวัยเรียนต่อไป