Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jul 24, 2017

เตรียมสอบ PAT 5 ฉบับสมบูรณ์

สรุปเนื้อหาหลักที่ใช้ในการออกข้อสอบ วิชาความถนัดวิชาชีพครู PAT5 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาครอบคลุมด้านสังคมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นของความเป็นครู และเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์ พร้อมเทคนิคและแนวคิดในหารช่วยทำข้อสอบ

ให้ได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นในสนามสอบ  พร้อมแนวข้อสอบจริง กว่า 200 ข้อ ให้นักเรียนได้สามารถเตรียมพร้อมก่อนทำข้อสอบจริงเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย