เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 1

สรุปเนื้อหาเข้มข้นทุกวิชา ได้แก่ ความสามารถในการศึกษา, วิเคราะห์และสรปุเหตุผล, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ, กฎหมายท้องถิ่น