English Vocabularies in Daily Life ศัพท์หมวดในชีวิตประจำวัน

English Vocabularies in Daily Life ศัพท์หมวดในชีวิตประจำวัน 


หนังสือภาพสอนศัพท์อังกฤษ รวบรวมคำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียนและการสอบ เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป พจนานุกรมภาษาไทย-ภาษาอังกฤษฉบับรูปภาพนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อ ผู้สนใจ โดยคำศัพท์ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 40 หมวด เพื่อให้ผู้ใช้งาน ที่ยังไม่รู้คำศัพท์สามารถศึกษาคำศัพท์ตามหมวดนั้นได้สะดวก และสามารถ เข้าใจความหมายรวมถึงจดจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายผ่านภาพประกอบที่ชัดเจน

โดยคำศัพท์แต่ละหมวดหมู่นั้นเรียงลำดับตามตัวอักษรเพื่อความสะดวกของผู้ค้นหา ทางสำนักพิมพ์หวังว่าพจนานุกรมเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และการใช้งานภาษาอังกฤษของทุกๆ ท่านในชีวิตประจำวัน 

 

สารบัญ

เกี่ยวกับครอบครัวและตัวเรา

เกี่ยวกับบ้านและสิ่งของภายในบ้าน

เกี่ยวกับอาหารการกิน

เกี่ยวกับการแต่งกาย

เกี่ยวกับสีสันและรูปร่าง

เกี่ยวกับสัตว์

เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ และการทำงาน

เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง

เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอย

เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ

เกี่ยวกับกีฬา

เกี่ยวกับเครื่องมือ

เกี่ยวกับภูมิอากาศ

เกี่ยวกับตัวอักษรและตัวเลข