หลักภาษาไทย ประถม ๖

เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีสรุปเนื้อหาสำคัญในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งหน่วยที่เป็นหลักภาษาไทย เพื่อให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และหน่วยที่เป็นทักษะการใช้ภาษา โดยเริ่มตั้งแต่การอ่านคำในภาษาไทย, ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ, ถ้อยคำสำนวน, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, คำราชาศัพท์และคำสุภาพ, วลีและประโยคในภาษาไทย, บทร้อยกรอง, ภาษาถิ่น, วรรณกรรมและวรรณคดี, และการอ่าน คิด วิเคราะห์ โดยในแต่ละหน่วยจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทบทวน

มีแบบทดสอบรวมเพื่อประเมินความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและทบทวนเนื้อหาก่อนสอบในทุกสนาม