โจทย์เด็ดพิชิตเกรด 4 ประถม 6

สรุปสาระสำคัญ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยละเอียด มากกว่า 800 ข้อ (8 กลุ่มสาระ)

คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน, สอบปลายภาคและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1