เตรียมสอบสังคม ประถม 5

เตรียมสอบสังคม ประถม 5 เล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นอกจากนั้นในแต่ละสาระการเรียนรู้จะมีแบบทดสอบ 

เพื่อประเมินความเข้าใจของเด็กหลังจากที่ได้ทบทวนเนื้อหาจนครบถ้วนแล้ว และในส่วนท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบประเมินผลท้ายเล่ม ให้เด็กฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามสอบจริง ทั้งสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาค