ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3

นักเรียนสามารถนำบทสรุป และโจทย์ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ในหนังสือเล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะทการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ของตนให้เพิ่มขึ้น โดยนักเรียนต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรู้จักค้นหาเทคนิคที่มากกว่าการทำข้อสอบปกติ มาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ จนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และเป็นที่น่าพอใจก่อนลงสู้ในสนามสอบจริง